Raid Délicieux

Raid Délicieux  [de.li.sjø]
Konceptet är simpelt: Segla shorthanded på dagarna till etappmålet som är någon krog i vår härliga skärgård. Segla och äta gott alltså! Banan bestäms inför varje etapp utifrån väder och vind (och vilka krogar som är öppna). Etapperna läggs så att det blir ca 6 timmar segling om dagen. Vi utgår på fredagen, runt lunchtid, i närheten av Bullandö Marina.

Starttider Etapp 1
Banbeskrivning Etapp 1
Resultat Etapp 1

Starttider Etapp 2
Banbeskrivning Etapp 2
Resultat Etapp 2

Starttider Etapp 3
Banbeskrivning Etapp 3
Resultat Etapp 3 & Grand Total

 

Seglingsföreskrifter Raid Délicieux 15-17Sep 2017

Arrangerande klubb JBSS

Tävlingsledare: Jimmy Hellberg 070-399 68 60
Krogkoordinator: Elin Sikell-Lundin

Det åligger varje båts skeppare att båten är ansvarsförsäkrad.

Arrangören frånsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning, dvs allt deltagande sker på egen risk.

 

1 Regler

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna KSR (2013-2016) med Appendix S samt enligt SRS föreskrifter och dess seglingsföreskrifter. Raid Délicieux är en sanktionerad tävling, därav måste seglaren tillhöra en klubb som är ansluten till Svenska seglarförbundet.

1.2 SRS-tal: Skepparen ansvarar själv för att båten har ett giltigt SRSs-tal (tabell eller mätbrev) och att detta respittal är meddelat till tävlingsledningen så att korrekt tal återfinns i startlistan (flerskrov anmäler med sitt vanliga SRS-tal då de ej har något SRSs-tal). Enda avvikelsen som accepteras utan att skaffa ett mätbrev är avvikelse för spinnaker/gennaker. För att en ändring av anmäld segelföring (med eller utan spinnaker/gennaker) skall accepteras måste ändringen anmälas tävlingsledningen senast den 14 augusti. Båt som anmälts som viss typ får endast föra de segel och den utrustning som är tillåten enligt båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet. Viss kontroll av segel och utrustning kan förekomma. Deltagande båt får ej utan seglingsnämndens tillstånd föra segel med annat segelnummer än det som står i startlistan.

1.3 SRS-Mätbrev: ”SRS-tabellbåt” som avviker från grundstandard eller klassregler skall ha SRS-mätbrev. Avdrag för ex. saknad genua eller annorlunda propeller kan endast medges i ett SRS-mätbrev.

1.4 Tidsreducering för flerskrovsbåtar: Flerskrovsbåtar seglar på sitt ordinarie SRS-tal oavsett vindstyrka.

1.5 Alla båtar som för reklam utöver den som medges i ISAF Regulation 20 ska inneha giltig reklamlicens utfärdad av SSF

 

Klasser: Båtarna kommer att indelas i DH, Solo och Total.

Besättningsantal: Max två vuxna/ungdomar ombord på var båt (barn räknas ej in i besättningsantalet).
Med barn avses 0-12år
Ungdom 13-25år.

KSR Regel 52 gäller ej.

Startprocedur: Båtarna startar med individuell starttid för varje SRSs-tal. Halv jaktstart tillämpas.
Var båt ansvarar själv för att start sker på korrekt sätt. Bildbevis rekommenderas inför eventuella protester (tex skärmdump från Seapilot eller plotter som visar position och GPS-tid). Båt som inte kan styrka att hon har startat korrekt diskvalificeras.

Starttider: Varje deltagande båt meddelas individuell starttid på separata startlistor för respektive etapp. Rätt tid sätts från lokal GPS tid.

Måltid: Varje deltagande båt registrerar själv sin måltid och meddelar denna till tävlingsledningen via SMS till telefonnummer 070 399 68 60. Ange båtnamn och tid i formatet tim:min:sek. Bildbevis rekommenderas inför eventuella protester (tex skärmdump från Seapilot eller plotter som visar position och GPS-tid). Båt som inte kan styrka att hon har gått i mål korrekt diskvalificeras.

Maxtid: Ingen maxtid. Banan kan dock komma att avkortas. Meddelas via VHF kanal 77 och eventuellt SMS.

Grundstötning: Båt som går på grund under Raid Délicieux får använda motor och mottaga assistans för att komma loss från grundet (avsteg från regel i KSR). Assisterande båt kommer få gottgörelse för sin insats.

Alternativa straff: Straffet med 720-svängar gäller för denna segling.

Protestkommitté: Utses bland deltagarna

Protester: Eventuella protester skall vara utformade enligt regel (i KSR) och inlämnas snarast efter målgång, dock senast 1 timme efter målgång, till tävlingsledningen eller protestkommittén.

Skepparmöte: Inget traditionellt skepparmöte kommer att hållas. Eventuella frågor besvaras på Facebookgruppen.

Ändring eller tillägg: Ändringar eller tillägg till dessa seglingsföreskrifter kan meddelas här.

Banbeskrivningar: Meddelas inför varje etapp på denna sida. Bansträckning och etappmål baseras på krogarnas öppettider, väder och vind. Den seglade tiden planeras vara ca 6 timmar per etapp. Raiden har start (fre) och mål (sön) i närheten av Bullandö.

Avbrott: Deltagare som av någon orsak avbryter seglingen och inte kommer till målet måste meddela detta till tävlingsledningen på via SMS till tel 070-399 68 60 eller VHF kanal 77 (når man inte tävlingsledningen på sin VHF kan andra båtar skarva anropet).

Reultatberäkning: Seglad tid x SRSs-talet för varje etapp och lågpoängssystem för att summera etapperna.

Priser: Ära och berömmelse!

Hamnplatser: Vi avser att ligga i gästhamnar till respektive krog. Eventuell hamnavgift betalar var båt för sig.

Säkerhet: Generellt för kölbåtar och flerskrov gäller följande:
Alla deltagare skall bära flytväst. VHF och eventuell AIS skall vara påslagen under hela seglingen på Kanal 16 och om funktion finns, passning på kanal 77 (se till att ha batteri så det räcker). Bärbara VHFer har inte speciellt lång räckvidd så var beredd på att ett nödmeddelande kan behöva ”skarvas” för att nå säkerhetsbåt och JRCC.

Vidare skall följande finnas ombord:
– Första förband
– Kniv
– Någon typ av GPS för positions- och tidsangivelse
– Mobiltelefon i vattentät påse eller motsvarande.

För kölbåtar och flerskrov gäller också att invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm skall vara säkrade.

Vidare skall följande finnas ombord på Kölbåt och flerskrov:
– Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar
– Ankare med lina
– Mistlur
– Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord

– Hink med lina
– En vattentät ficklampa
– Länspump
– Säkerhetssele och säkerhetslina
– Livboj och kastlina
– Kompass

En rekommendation är att bära en PLB (Personal Locator Beacon).

Var deltagare skall ha ett uttänkt sätt att ta ombord en besättningsmedlem som trillat över bord.

Allmänt om säkerhet vid kappsegling:
-En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta segla.
-Alla båtar ska ge all assistans till båtar eller människor i fara i enlighet med Kappseglingsreglerna regel 1 samt sjötrafikreglerna.
-Alla båtar ska ha VHF kanal 16 igång och om möjligt bevakning på kanal 77
-GPS ska vara igång med positionsinformation synlig, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) sitter i Göteborg och är ofta inte bekanta med platser som är självklara för oss)
-OBS! Du ska bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara.

I händelse av olycka:
Ropa Mayday, Mayday, Mayday på VHF kanal 16.
Ange olyckans art samt position

Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen.
Alternativt ringa sjöräddningen direkt på tel 031-64 80 20

Alla omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt. Även om en annan båt stannar kanske den besättningen beslutar sig för att inte assistera eller anser att DU har bättre förutsättning för att lämna assistans.

OBS! Det är aldrig fel att larma. Om det sedan visar sig att larmet inte behövs, kan man alltid avboka räddningsinsatsen.

Använd sunt förnuft och gott sjömanskap!

I övrigt uppmuntrar vi kommunikation mellan kappseglade båtar på Kanal 77.

Lycka till på Raid Délicieux önskar tävlingsledningen!